Adults


Què oferim?


Assessorament

Orientació sobre el motiu de consulta, oferint pautes de resolució.

Orientación sobre el motivo de consulta, ofreciendo pautas de resolución.

Exploració

Entrevista inicial per conèixer la persona i el motiu de consulta.

Entrevista inicial para conocer la persona y el motivo de consulta.

Diagnòstic

Una avaluació adequada permet elaborar els objectius de treball.

Una evaluación adecuada permite elaborar los objetivos de trabajo.

Tractament

El tractament psicològic es realitza de forma personalitzada.

El tratamiento psicológico se realiza de forma personalizada.

Ámbits d´intervenció /Ámbitos de intervenció


Psicologia clínica / Psicología clínica

  • Autoestima - autoimatge / Autoestima - autoimagen
  • Trastorns depressius/ Trastornos depresivos
  • Trastorns d'ansietat / Trastornos de ansiedad
  • Trastorns de la conducta alimentaria/ Trastornos de la conducta alimentaria
  • Tècniques de control de l’estrès/ Técnicas de control del estrés
  • Trastorns de personalitat/ Trastornos de personalidad
  • Habilitats socials/ Habilidades sociales
  • Insomni/ Insomnio
  • Fòbies/ Fobias
  • Trastorns obsessiu-compulsius/ Trastornos obsesivo-compulsivos

Metodología


El nostre principal recurs és la parla, encara que de vegades també utilitzem altres tècniques, com ara escriure, actuar, riure, hipnosis etc. Mitjançant la teràpia busquem un canvi en el diàleg, la comunicació, el pensament, les idees i canviar el comportament, millorant així la salut mental del pacient. La persona aprendrà noves formes de pensar i afrontar situacions quotidianes, els problemes i sobre tot allò que causa malestar. Aprendrà a afrontar sentiments i sensacions, com ara l’estrès, la timidesa, la por, etc. Amb la teràpia també es pot trobar solució a la depressió, l’ansietat, fòbies, dol i en general a qualsevol trastorn psicològic. S’aprèn a ser amos dels nostres pensaments i les nostres sensacions, la qual cosa genera beneficis en tots els aspectes de la vida.

Nuestro principal recurso es el habla, aunque a veces también utilizamos otras técnicas, tales como escribir, actuar, reír, hipnosis, etc. Mediante la terapia buscamos un cambio en el diálogo, la comunicación, el pensamiento, las ideas y cambiar el comportamiento, mejorando así la salud mental del paciente. La persona aprenderá nuevas formas de pensar y afrontar situaciones cotidianas, los problemas y sobre todo lo que causa malestar. Aprenderá a afrontar sentimientos y sensaciones, como el estrés, la timidez, el miedo, etc. Con la terapia también se puede encontrar solución a la depresión, la ansiedad, fobias, duelo y en general a cualquier trastorno psicológico. Se aprende a ser dueños de nuestros pensamientos y nuestras sensaciones, lo que genera beneficios en todos los aspectos de la vida.