Cuidem la ment


Presentem tres espais per poder treballar les pèrdues de memòria i un espai per les famílies.

Presentamos tres espacios para poder trabajar las pérdidas de memoria y un espacio para las familias.

1. Tallers de Memòria per a Gent Gran Sana

S’adreça a aquelles persones que vulguin millorar les seves funcions cognitives i especialment la memòria.

Dirigida a aquellas personas que quieran mejorar sus funciones cognitivas y especialmente la memoria.

2. Taller de memòria per a persones amb demència

Les persones que presenten una demència en les diferents fases o que ni tan sols tenen un diagnòstic però la família ja sospita que alguna cosa no rutlla. (1h, 2 ó 3 cops per setmana)

Las personas que presentan una demencia en las diferentes fases o que ni siquiera tienen un diagnóstico pero la familia ya sospecha que algo no funciona. (1h, 2 ó 3 veces por semana)

3. Estimulació Cognitiva individual

És per persones que tenen dificultat per adaptar-se al treball en grup, per les característiques atípiques en la seva malaltia o perquè són persones que requereixen una atenció més acurada.

Es para personas que tienen dificultad para adaptarse al trabajo en grupo, por las características atípicas en su enfermedad o porque son personas que requieren una atención más cuidadosa.

4. Grups de suport als familiars

Entenem que el cuidador principal necessita rebre suport i cuidar-se ell mateix per poder cuidar amb més energia al seu familiar. (Una sessió mensual)

Entendemos que el cuidador principal necesita recibir apoyo y cuidarse a sí mismo para poder cuidar con más energía a su familiar. (Una sesión mensual)